แจ้งเกิดปรากฎการณ์ Sun Outage ระหว่างวันที่ 18 ก.ย. – 9 ต.ค. 2562 นี้

เรียน  ท่านลูกค้า พีเอสไอ ทุกท่าน

      เนื่องจากจะมีการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ SUN OUTAGE ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการใช้งานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกประเภทในประเทศไทย โดยในการเกิด SUN OUTAGE จะเกิดเป็นช่วงระยะเวลาประมาณวันละ 1 ครั้ง โดยครั้งละ 10 – 30 นาที ต่อสถานีลูกข่ายขึ้นอยู่ในแต่ละพื้นที่

      ปรากฏการณ์ SUN OUTAGE เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติเมื่อโลก ดาวเทียม และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทําให้จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินรับ สัญญาณจากดวงอาทิตย์ ที่เป็นแหล่งกําเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกําลังงานขนาดมหาศาล ซึ่งจะผลิตสัญญาณทุกย่านความถี่ เกิดขึ้นเป็นสัญญาณรบกวนปะปนเข้ามากับ สัญญาณสื่อสารข้อมูลที่สถานีภาคพื้นดินนั้นๆ รับจากดาวเทียม ทําให้สถานีสื่อสารภาคพื้นดิน ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ อย่างถูกต้อง

*** หากท่านมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ 1247