เงื่อนไขการรับประกัน / WARRANTY CONDITION

บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่ซื้อ ถึงกำหนดวันหมดอายุการรับประกัน บริษัทฯ จะให้บริการตรวจซ่อมฟรีกรณีระบบการทำงานขัดข้อง เกิดการชำรุด เสียหาย โดยความบกพร่องของ บริษัทฯการรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้า
– เสียหายจากการใช้งานโดยไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ เป็นต้น
– ได้รับการดัดแปลง ซ่อมแซมโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของ PSI
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่ในการซ่อมเพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติในกรณีที่สินค้า เสียหายนอกเงื่อนไขการประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นการรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการ PSI เจ้าของสินค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่ง

การลงทะเบียนสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น PSI Care

2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

* หมายเหตุ ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อเช็คข้อมูลของท่าน